สำหรับพ่อครัวแม่ครัว ที่จะไปทำงานเมืองนอก

หรือจะไปทำ ต้องมีใบเอกสารประกอบหลายอย่าง

ที่ต้องพร้อมเพราะว่า เมืองนอกเขากีดกันเรามากๆ

แล้วเราอาจไปเจอคนต้มตุ๋นหลอกลวงอีก

เลยต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง

เพื่อบอกว่า "เราไม่ได้มั่วไป เราเก่งจริงนะเฟ้ย"

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็เป็นเอกสารอีกชิ้น

ที่เมืองนอกยอมรับ ตอนนี้ก็ตกลง MOU กับ FTA หลายประเทศ

ลองไปดูมาตรฐานนะครับ ไม่ยาก เป็น Minimum requirement

ทำเพื่อช่วยคนไทย ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวครับ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ข้อ ๑ ผู้ประกอบอาหารไทย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมและปรุงอาหารไทยทั้งคาว หวาน และอาหารว่าง ได้ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย ตลอดจนการจัด และตกแต่งแบบไทย

ข้อ ๒ ขอบเขตมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ ๑ (พ่อครัว/แม่ครัว ๑) และ ระดับ ๒ (พ่อครัว/แม่ครัว ๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ (พ่อครัว/แม่ครัว ๑) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำอาหารไทยได้

๒.๒ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒ (พ่อครัว/แม่ครัว ๒) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารไทยในสถานฝึกอบรมหรือในร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และได้รับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จากกระทรวงสาธารณสุข หรือเทียบเท่า/สูงกว่า

ข้อ ๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถจะต้องคำนึงเรื่องต่อไปนี้

๓.๑ ความปลอดภัยในการทำงานด้านสถานที่ ภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยส่วนบุคคล

๓.๒ ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

๓.๓ วิธีการปฏิบัติงานซึ่งเน้นความถูกต้องและเรียบร้อย

๓.๔ การเลือกใช้และดูแลรักษาเครื่องครัว และอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.๕ การเลือกใช้วัสดุอย่างถูกต้อง เหมาะสมและประหยัด

๓.๖ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

๓.๗ ผลงานที่สำเร็จและได้คุณภาพ

ข้อ ๔ ข้อกำหนดทางวิชาการที่ใช้เป็นเกณฑ์วัดระดับฝีมือ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติในการทำงานของผู้ประกอบอาชีพในสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ให้เป็น ดังนี้

๔.๑ ภาคความรู้ ระดับ ๑

ประกอบด้วย ขอบเขตความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังต่อไปนี้

๔.๑.๑วัตถุดิบประเภทต่าง ๆ การใช้และการเก็บรักษา

(๑) ผักและผลไม้

(๒) เนื้อสัตว์

(๓) อาหารสดและอาหารแห้ง

(๔)เครื่องเทศสมุนไพร

(๕)ฤดูกาลของผักและผลไม้

(๖) การสังเกตดูของสด

๔.๑.๒การเตรียมอาหารดิบก่อนปรุง

(๑)หลักโภชนาการ

(๒)หลักสุขาภิบาล

(๓)การทำความสะอาด

(๔)การเก็บรักษา

๔.๑.๓การอ่านและเขียนตำรับอาหาร

(๑) ความหมายของตัวย่อในตำรับ

(๒) การใช้เครื่องมือชั่ง ตวง วัด

(๓) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบอาหาร

(๔)วิธีเขียนตำรับ

๔.๑.๔คุณสมบัติของอาหารสำเร็จประเภทต่าง ๆ

(๑)ลักษณะ

(๒)สี

(๓)ผิวสัมผัส

(๔)กลิ่น

(๕)รส

(๖)อุณหภูมิ

๔.๑.๕เครื่องมือและอุปกรณ์