Learning

คุณสมบัติของผู้ข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ข้อ ๑ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑

๑.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์นับถึงวันเข้ารับการทดสอบ และ

๑.๒ ต้องผ่านการพิจารณาบุคลิกภาพเบื้องต้น จากผู้รับสมัคร ตามคุณสมบัติ ดังนี้

๑.๒.๑ ไม่มีความพิการของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในห้องครัว

๑.๒.๒ ไม่มีความพิการทางประสาทสัมผัสที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การฟัง พูดสายตา การรับรส การได้กลิ่น

๑.๒.๓ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดต่อทางผิวหนังในขณะยื่นความประสงค์เข้ารับการทดสอบ

๑.๒.๔ มีสุขภาพร่างกาย สะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง โดยพิจารณาจากความสะอาดเสื้อผ้า เล็บ ผม เป็นต้น

๑.๓ มีใบรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ

๑.๔ มีเอกสารรับรองของสถานศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าผู้สมัครเข้าทดสอบ เป็นผู้มีความรู้ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมีการเรียนอาหารไทยไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต หรือ

๑.๕ มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่อบรมหรือดำเนินการฝึกอาชีพในสาขาอาหารไทย ไม่ต่ำกว่า ๙๐ ชั่วโมง

ข้อ ๒ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒

๒.๑ ต้องผ่านการพิจารณาบุคลิกภาพเบื้องต้น จากผู้รับสมัคร ตามคุณสมบัติ ดังนี้

๒.๑.๑ ไม่มีความพิการของร่างกายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ในห้องครัว

๒.๑.๒ ไม่มีความพิการทางประสาทสัมผัสที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ เช่น การฟัง พูดสายตา การรับรส การได้กลิ่น

๒.๑.๓ มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง เช่น โรคติดต่อทางผิวหนังในขณะยื่นความประสงค์เข้ารับการทดสอบ

๒.๑.๔ มีสุขภาพร่างกาย สะอาด สมบูรณ์ แข็งแรง โดยพิจารณาจากความสะอาดเสื้อผ้า เล็บ ผม เป็นต้น

๒.๒ มีใบรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาผู้ประกอบอาหารไทย ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๑ หรือ

๒.๓ ได้คะแนนรวมในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการทดสอบ ระดับ ๑ ไม่ต่ำกว่าร้อยละแปดสิบ และมีใบรับรองประสบการณ์ในการทำอาหารไทยไม่น้อยกว่า ๓ ปี จะสามารถเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ ๒ ได้ โดยไม่ต้องรอระยะเวลา ปี

สำหรับพ่อครัวแม่ครัว ที่จะไปทำงานเมืองนอก

หรือจะไปทำ ต้องมีใบเอกสารประกอบหลายอย่าง

ที่ต้องพร้อมเพราะว่า เมืองนอกเขากีดกันเรามากๆ

แล้วเราอาจไปเจอคนต้มตุ๋นหลอกลวงอีก

เลยต้องมีการเตรียมตัวหลายอย่าง

เพื่อบอกว่า "เราไม่ได้มั่วไป เราเก่งจริงนะเฟ้ย"

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติก็เป็นเอกสารอีกชิ้น

ที่เมืองนอกยอมรับ ตอนนี้ก็ตกลง MOU กับ FTA หลายประเทศ

ลองไปดูมาตรฐานนะครับ ไม่ยาก เป็น Minimum requirement

ทำเพื่อช่วยคนไทย ยกระดับพ่อครัวแม่ครัวครับ

มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย

ข้อ ๑ ผู้ประกอบอาหารไทย หมายถึง ผู้มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดเตรียมและปรุงอาหารไทยทั้งคาว หวาน และอาหารว่าง ได้ถูกต้องและปลอดภัยตามหลักสุขอนามัย ตลอดจนการจัด และตกแต่งแบบไทย

ข้อ ๒ ขอบเขตมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับ ๑ (พ่อครัว/แม่ครัว ๑) และ ระดับ ๒ (พ่อครัว/แม่ครัว ๒) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๑ (พ่อครัว/แม่ครัว ๑) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือและความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำอาหารไทยได้

๒.๒ ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ ๒ (พ่อครัว/แม่ครัว ๒) หมายถึง ผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์ในการปรุงประกอบอาหารไทยในสถานฝึกอบรมหรือในร้านอาหาร ที่มีรายการอาหารไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และได้รับมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) จากกระทรวงสาธารณสุข หรือเทียบเท่า/สูงกว่า

ข้อ ๓ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถจะต้องคำนึงเรื่องต่อไปนี้

๓.๑ ความปลอดภัยในการทำงานด้านสถานที่ ภาวะแวดล้อมและความปลอดภัยส่วนบุคคล

๓.๒ ความรู้ค